Аддзел даследаванняў у сацыяльнай сферы

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Лосеў Сяргей Сяргеевіч
начальнік аддзела,
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

Сфера навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў аддзеле, ахоплівае агульнатэарэтычныя праблемы працоўнага права, права сацыяльнага забеспячэння, асобныя аспекты грамадзянскага працэсу і іншых галін права.

Супрацоўнікі аддзела выконваюць навукова-даследчую працу па заданні «Прававыя праблемы занятасці і эфектыўнага выкарыстання працоўных рэсурсаў у сучасных сацыяльна-эканамічных умовах» падпраграмы «Права» Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гады «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства».

Навуковы кіраўнік задання:

Петачэнка Т.М., кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.

Таксама супрацоўнікі аддзела выконваюць заданне «Тэарэтыка-прыкладныя аспекты прававога рэгулявання рэалізацыі і абароны правоў суб’ектаў працоўных праваадносін» у рамках навукова- даследчай работы «Навуковае забеспячэнне законапраектнай дзейнасці Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь».

Навуковы кіраўнік задання:

Петачэнка Т.М., кандыдат юрыдычных навук, дацэнт.

Супрацоўнікі аддзела

Лосеў Сяргей Сяргеевіч
начальнік аддзела,
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

У 2002 г. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму: ”Прававое рэгуляванне перадачы выключнага аўтарскага права па дамове“. Мае вучонае званне дацэнта.

Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: правядзенне даследаванняў у галіне прававой аховы інтэлектуальнай уласнасці, прававога рэгулявання навуковай і інавацыйнай дзейнасці.

Аўтар больш за 120 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:

Исключительные права в системе гражданских прав: Современные проблемы правоведения : сб. науч. трудов / БГЭУ; редкол.: Г. Б. Шишко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, Интегралполиграф, 2011. – Вып. 1. – С. 143–152.

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь ”Об авторском праве и смежных правах“: моногр. / С. С. Лосев. – Минск: Бизнесофсет, 2013. – 300 с.

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь ”О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы“ / С. С. Лосев. – Минск: Институт радиологии, 2014. – 460 с.

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь “О коммерческой тайне” / С. С. Лосев. – Минск: Бизнесофсет, 2016. – 208 с.

Исключительные права в системе гражданских прав: моногр. / С. С. Лосев. – Минск: Бизнесофсет, 2016. – 270 с.

Семянкоў Віктар Іванавіч

доктар юрыдычных навук, прафесар,
член-карэспандэнт НАН Беларусі,
Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь

У 1973 г. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені доктара юрыдычных навук на тэму: «Праблемы прававой аховы працы». З’яўляўся членам-карэспандэнтам НАН Беларусі, ганараваны вучонага звання прафесара, а таксама звання «Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь».

Галоўныя напрамкі навуковых даследаванняў : даследаванні ў галіне аховы працы і іншых праблем працоўнага права.

Аўтар больш за 250 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:

Трудовое право : учебник / В. И. Семенков, Г. А. Василевич, Г. Б. Шишко [и др.] ; под общ. ред. В. И. Семенкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2011 – 768 с.

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / Г. А. Василевич, К. И. Кеник, Р. И. Филипчик [и др.]. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск : Дикта, 2011. – 1200 с.

Избранные труды / В. И. Семенков. – Минск : Редакция журнала «Промышленное право», 2013. – 535 с. – (Наследие права).

Сочетание государственного и договорного регулирования при реализации прав работников в области охраны руда / В. И. Семенков // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол. : В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Белпринт, 2014. – Вып. 9. – С. 481-493.

Статьи 15, 35-36, 46 ; 322 (совместно с Е. В. Мотиной) ; гл. 8 (совместно с А. А. Ханевским) ; 221-232 (совместно с Е. И. Астаповым, И. А. Комоцкой) ; 274 (совместно с И. А. Комоцкой) [комментарий] / В. И. Семенков // Постатейный комментарий Трудового кодекса Республики Беларусь / под общ. ред. Г. А. Василевича ; редкол. : Г. Б. Шишко [и др.]. – Минск : Регистр, 2014. – 1184 с.

Астапаў Яўген Іванавіч
вядучы навуковы супрацоўнік,
кандыдат юрыдычных навук

У 2008 г. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму: «Эфектыўнасць прававых нормаў інстытута аховы працы».

Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: правядзенне даследаванняў у галіне аховы працы, эфектыўнасці прававых нормаў у працоўным праве.

Аўтар больш за 20 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:

Комментарий к главе 10 «Рабочее время» Трудового кодекса Республики Беларусь / Е. И. Астапов, И. А. Долголева, В. И. Семенков // Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь : 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. Г. А. Василевича. – Минск : Дикта, 2011. – С. 523-568.

Правоотношения в сфере трудового права / Е. И. Астапов, И. А. Долголева, В. И. Семенков // Трудовое право : учебник / под общ. ред. В. И. Семенкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2011.

Влияние психофизиологического фактора на эффективность проводимых мероприятий в области правовой охраны труда / Е. И. Астапов // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол. : В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – Вып. 7. – С. 436-443.

Особенности организации дополнительного медицинского страхования и обслуживания работников, как социальной гарантии предоставляемой в рамках социального партнерства / Е. И. Астапов // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол. : В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.] . – Минск : Белпринт, 2014. – Вып. 9. – С. 435-442.

Статьи 176, 2211-232, 344-349, 351 [комментарий] / Е. И. Астапов, И. А. Комоцкая, В. И. Семенков // Постатейный комментарий Трудового кодекса Республики Беларусь / под. общ. ред. Г. А. Василевича ; редкол. : Г. Б. Шишко [и др.] . – Минск : Регистр,2014. – С. 593, 667-747, 1017-1030, 1032-1034.

Правовая охрана труда: теория и практика: моногр. / Е. И. Астапов, И. А. Комоцкая, В. И. Семенков. – Минск: Бизнесофсет, 2016. – 266 с.

Правоотношения в трудовом праве. Охрана труда / В. И. Семенков, Е. И. Астапов, И. А. Комоцкая // Трудовое право: учеб. / В. И. Семенков [и др.]: под ред. В. И. Семенкова. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2016. – 712 с.

Особенности формирования и совершенствования системы дополнительного медицинского страхования обслуживания работников в Республике Беларусь / Е. И. Астапов / Защита трудовых прав граждан: кол. моногр. / Е. И. Астапов [и др.], под ред. Г. Б. Шишко. – Гродно: ЮрСаПринт, 2016. – С. 296–307.

Теоретические подходы к правовой сущности занятости населения / Е. И. Астапов: материалы междунар. семинара-круглого стола ”Проблемы развития альтернативных способов разрешения споров в Республике Беларусь и за рубежом“, Минск, 1 нояб. 2016 г. – Минск: Ривш, 2016. – С. 14–17.

Петачэнка Тамара Міхайлаўна
вядучы навуковы супрацоўнік,
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

У 1995 г. абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму: «Праблемы прававога становішча жанчын у сувязі з мацярынствам». Мае вучонае званне дацэнта.

Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: правядзенне даследаванняў па пытаннях функцый і прынцыпаў працоўнага права; асаблівасцям прававога рэгулявання працы асобных катэгорый работнікаў, у тым ліку, жанчын і работнікаў, якія маюць сямейныя абавязкі; праблемах прымянення прымірыцельных працэдур пры урэгуляванні працоўных спрэчак.

Аўтар больш за 70 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:
Курс трудового права : учебное пособие / под общ. ред. О. С. Курылевой, К. Л. Томашевского. – Минск : Тесей, 2010. – 602 с.

Трудовое право : учебник / В. И. Семенков, Г. А. Василевич, Г. Б. Шишко [и др.] ; под общ. ред. В. И. Семенкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2011. – 768 с.

Вопросы правового регулирования труда лиц, работающих у индивидуальных предпринимателей / Т. М. Петоченко // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол. : В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ФУАинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 636-644.

Примирительные процедуры как способы разрешения трудовых споров в Республике Беларусь / Т. М. Петоченко // Совершенствование судебной системы Республики Беларусь посредством развития специализации судов : сб. науч. тр. / редкол. : А. В. Барков (гл. ред). – Минск : Четыре четверти, 2013. – С. 259-273.

Реализация функций трудового права Республики Беларусь посредством государственного и договорного регулирования трудовых и связанных с ними отношений / Т. М. Петоченко // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол .: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Белпринт, 2014. – С. 473-480.

Урегулирование индивидуальных трудовых споров в досудебном порядке (раздел 2.3.) / Т. М. Петоченко // Трудовые споры и их урегулирование: учеб.-метод. пособие / А. Г. Авдей и др.; под ред. У. Хелльманна и др. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – С. 64–99.

Правовое регулирование медицинского страхования / Т. М. Петоченко // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. Центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) – Минск: Бизнесофсет, 2015. – Вып. 10. – C. 539–547.

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный нанимателю / Т. М. Петоченко // Право.by. – 2016. – № 3(41). – С. 108–113.

Международно-правовые основы медицинского страхования / Т. М. Петоченко // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. цент законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.] – Минск: СтройМедиаПроект, 2016. – Вып. 11. – С. 461–468.

Глава 2. Принципы трудового права / Т. М. Петоченко // Трудовое право: учеб. / В. И. Семенков [и др.]; под ред. В. И. Семенкова. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2016. – С. 28–39

Тарасевіч Наталля Іосіфаўна
вядучы навуковы супрацоўнік,
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

У 1997 г. абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму «Працоўны дагавор ва ўмовах фарміравання рыначных адносін».

Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: правядзенне даследаванняў па праблемах удасканалення механізму рэалізацыі і абароны працоўных правоў.

Аўтар больш за 50 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:

Курс трудового права. Особенная часть. Кн. 1: Индивидуальное трудовое право: в 3 т. / Н. И. Тарасевич, А. А. Войтик [и др.]; под общ. ред. О. С. Курылевой, К. Л. Томашевского. – Т. 1. – Минск: Амалфея, 2014. – 372 с.

Постатейный комментарий Трудового кодекса Республики Беларусь / Н. И. Тарасевич; под общ. ред. Г. А. Василевича; редкол.: Г. Б. Шишко [и др.]. – Минск: Регистр, 2014. – 1184 с.

Трудовое право: учеб. пособие / Н. И. Тарасевич. – Минск: Изд-во ”Вышэйшая школа“, 2014. – 384 с.

Отдельные вопросы совершенствования норм о прекращении трудового договора / Н. И. Тарасевич // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Национальный центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: Н. А. Карпович (гл. ред) [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2016. – С. 469– 475).

Камоцкая Ірына Аляксееўна
вядучы навуковы супрацоўнік,
кандыдат юрыдычных навук

У 2012 г. абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму: «Прававое рэгуляванне прафесійнага пенсіённага страхавання ў Рэспубліцы Беларусь».

Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: правядзенне даследаванняў у галіне сацыяльнага забеспячэння.

Аўтар больш за 40 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:
Правоотношения в сфере трудового права / Е. И. Астапов, И. А. Долголева, В. И. Семенков // Трудовое право: учебник / под общ. ред. В. И. Семенкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2011.

Комментарий к главе 10 «Рабочее время» Трудового кодекса Республики Беларусь / Е. И. Астапов, И. А. Долголева, В. И. Семенков // Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь : 2-е изд., переработ. и дополн. / под общ. ред. Г. А. Василевича. – Минск : Дикта, 2011. – С. 523-568.

Накопительный механизм в национальной системе пенсионного страхования / И. А. Долголева // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол. : В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ФУ Аинформ, 2013. – Вып. 8. – С. 619-629.

Негосударственное пенсионное страхование: особенности организации и перспективы развития / И. А. Комоцкая // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь ; редкол. : В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Белпринт, 2014. – Вып. 9. – С. 457-466.

Статьи 177 гл. 10; ст.221-232 гл. 16 (совместно с Е. И. Астаповым, В. И. Семенковым); ст. 274 (совместно с В. И. Семенковым); ст. 344-349, 351 гл. 32 (совместно с Е. И. Астаповым) [комментарий] / И. А. Долголева, // Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Г. А. Василевича. – Минск : Регистр, 2014. – С. 920-926.

Правовая охрана труда: теория и практика: моногр. / Е. И. Астапов, И. А. Комоцкая, В. И. Семенков. – Минск: Бизнесофсет, 2016. – 266 с.

Правоотношения в трудовом праве. Охрана труда / В. И. Семенков, Е. И. Астапов, И. А. Комоцкая // Трудовое право: учеб. / В. И. Семенков [и др.]: под ред. В. И. Семенкова. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2016. – 712 с.

Профсоюзы как субъект трудового права / И. А. Комоцкая, Е. Г. Комоцкая // Трудовое право: учеб. / В. И. Семенков [и др.]; под общ. ред. В. И. Семенкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Изд-во ”Адукацыя і выхаванне“, 2016. – § 5.4 – С. 115–128.

Современное состояние и направления развития законодательства в области медицинской помощи и лечения лиц пожилого и старческого возрастов / И. А. Комоцкая, Е. А. Волк // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: В. И. Семенков [и др.]. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 416–423.

Скобелеў Уладзімір Пятровіч
вядучы навуковы супрацоўнік,
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

У 2005 г. абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму: ”Законная сіла пастаноў суда першай інстанцыі ў грамадзянскім працэсе“. Мае вучонае званне дацэнта.

Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: актуальныя праблемы развіцця грамадзянскага і гаспадарчага судаводства, пытанні міжнароднага камерцыйнага арбітражу і трацейскага разбору.

Аўтар больш за 190 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:

Правила подведомственности в современном цивилистическом процессе: функции и последствия нарушения / В. Скобелев // Юстиция Беларуси. – 2015. – № 10. – С. 31–36.

К вопросу о разработке единого процессуального кодекса для рассмотрения гражданских и экономических дел / В. П. Скобелев // Право.by. – 2016. – № 2. – С. 42–50.

Видеоконференцсвязь в гражданском процессе: о проблемах и перспективах использования // В. Скобелев // Юстиция Беларуси. – 2016. – № 9. – С. 46–55.

Система гражданской юрисдикции Республики Беларусь: состояние и перспективы развития / В. П. Скобелев // Вестн. гражданского процесса. – 2016. – № 5. – С. 177–235.

Чычына Алена Вацлаваўна
вядучы навуковы супрацоўнік,
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

У 2005 г. абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму ”Асаблівасці прававога рэгулявання працы асобных катэгорый работнікаў з аслабленай працоўнай сувяззю з наймальнікам“. Мае вучонае званне дацэнта.

Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: даследаванне прававых аспектаў занятасці насельніцтва, нестандартных арганізацыйных форм занятасці, адзінства і дыферэнцыяцыі прававога рэгулявання працы асобных катэгорый работнікаў.

Аўтар больш за 40 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:

Отдельные нестандартные формы занятости: правовой аспект / Е. В. Чичина – Минск: ИООО ”Право и экономика“, 2004. – 142 с.

Курс трудового права. Особенная часть. Кн. 1: Индивидуальное трудовое право: в 3 т. / Н. И. Тарасевич, А. А. Войтик [и др.]; под общ. ред. О. С. Курылевой, К. Л. Томашевского. – Т. 1. – Минск: Амалфея, 2014. – 372 с.

Постатейный комментарий Трудового кодекса Республики Беларусь. / Н. И. Тарасевич; под общ. ред. Г. А. Василевича; редкол.: Г. Б. Шишко [и др.]. – Минск: Регистр, 2014. – 1184 с.

Трудовое право: учеб. / В. И. Семенков [и др.]; под общ. ред. В. И. Семенкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: Изд-во ”Адукацыя і выхаванне“, 2016. – 712 с.

Проблемы развития альтернативных способов разрешения споров в Республике Беларусь и за рубежом / Т. С. Таранова, Е. В. Чичина // Весн. Беларус. дзярж. эканам. ўн-та. – 2016. – № 6. – С. 125–127.

Касьянава Алена Васільеўна
старшы навуковы супрацоўнік

Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: правядзенне даследаванняў па пытаннях працоўнай міграцыі, нетыповым формам занятасці, заключэння і змянення працоўных дагавораў.

Аўтар больш за 40 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:

Совершенствование законодательства о труде Республики Беларусь в области профессионального спорта / Е. В. Касьянова // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2012. – Вып. 7. – С. 450–455.

Комментарий к ст. ст. 3144-3146 главы ”Особенности регулирования труда работников, осуществляющих деятельность в сфере профессионального спорта“ Трудового кодекса Республики Беларусь / Е. В. Касьянова // Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Г. А. Василевича. – Минск: Регистр, 2014. – С. 920–926.

Совершенствование законодательства о здравоохранении в области оказания медицинской помощи и лечения инвалидов [Электронный ресурс] / Е. В. Касьянова // Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 нояб. 2015 г. / редкол.: Э. И. Зборовский (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – С. 847–849.

Гибкие формы занятости, применяемые к трудящимся-иммигрантам / Е. В. Касьянова // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; ред. кол.: Н. А. Карпович [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2016. – Вып. 11. – С. 423–429.

Правовое регулирование понятия ”высококвалифицированный работник“ в Республике Беларусь и Российской Федерации / Е. В. Касьянова // материалы междунар. науч.-практ. конф., Рос. Федерации, Волгоград, 11 дек. 2015 г. / ответ. за выпуск М. С. Мережкина. – Волград: ЧОУ ВО ”Институт управления“ (г. Архангельск), Волгоградский филиал, 2016. – С. 62–66.

Блажко Алеся Паўлаўна
малодшы навуковы супрацоўнік,
магістр юрыдычных навук

У 2015 г. скончыла інстытут магістарскай падрыхтоўкі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта па спецыяльнасці ”Юрыспрудэнцыя“.Галоўныя напрамкі навуковай дзейнасці: правядзенне даследаванняў у галіне права сацыяльнага забеспячэння, спартыўнага права.

Аўтар больш за 10 навуковых публікацый.

Асноўныя навуковыя працы:

Отдельные особенности реализации права инвалидов на доступ к спорту // Права человека и правоохранительная деятельность: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13 дек. 2013 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: В. Б.Шабанов (отв.ред.) [и др.]. – Минск: Акад. МВД, 2013. – C. 17-20.

Некоторые вопросы реализации социальных прав беременных женщин и матерей / А.П. Блажко // Конституция – Основной Закон белорусского государства и общества (к 20-летию принятия): материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11-12 марта 2014 г. / редкол. : Г.А. Василевич (отв.ред.) [и др.]; Белорус. гос. ун-т. – Минск : Право и экономика, 2014. – С. 283-285.

Значение трудового стажа в трудовом праве и праве социального обеспечения / А. П. Блажко // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сб. материалов V Междунар. науч. конф., Минск, 23 мая 2014 г. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков [и др.]. – Минск: Институт радиологии, 2014. – С. 78-82.

К вопросу о понятии и классификации трудового стажа в Республике Беларусь / А. П. Блажко // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков. [и др.]. – Минск : Бизнесфосет, 2015. – С. 490-497.

Перспективы развития фандрайзинга как инновационной формы финансирования сферы спорта / А. П. Блажко, М. А. Николайчик // Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития национальной правовой системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения правового государства : Материалы междунар. научно-практ. конф., посвященной 90-летию юрид. факультета Бел. гос. ун-та (Минск, 19-20 окт. 2015 г.) / редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Юрид. факультет БГУ, 2015. – С. 417-20.