Пералік актуальных напрамкаў дысертацыйных даследаванняў у галіне права

Пералік актуальных напрамкаў дысертацыйных даследаванняў у галіне права на 2012-2016 гады

Рашэнне міжведамаснага савета па праблемах дысертацыйных даследаванняў у галіне права ад 5 верасня 2012 г.

1. Прававое рэгуляванне грамадскіх адносін: тэорыя, заканадаўства, практыка.

2. Фарміраванне прававой культуры моладзі як ўмова ўмацавання законнасці і правапарадку.

3. Развіццё тэорыі падзелу ўлад на сучасным этапе.

4. Эвалюцыя праватворчай дзейнасці (гісторыка-прававы аспект).

5. Стварэнне сістэмы прававога маніторынгу.

6. Межы прававога рэгулявання і пытанні злоўжывання заканадаўствам.

7. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы суб’ектнасці ў праве ва ўмовах сучаснай прававой рэальнасці.

8. Постнеклассические метадалагічныя мадэлі ў даследаваннях аб дзяржаве і праве і іх патэнцыял у пазнанні сучасных дзяржаўна-прававых з’яў.

9. Класічныя і посткласічнай падыходы да феномену разумення права.

10. Права і дзяржава ў эпоху постмадэрну (тэарэтыка-метадалагічны аспект).

11. Эфектыўнасць дзеянні нацыянальнага права ва ўмовах канвергенцыі прававых сістэм.

12. Тэорыя дзяржаўнага суверэнітэту і яе трансфармацыя ва ўмовах сучаснай прававой рэальнасці.

13. Каштоўнасна-антрапалагічныя аспекты дзеяння права.

14. Ацэначныя, фармальнасць, мэтазгоднасць і іх праявы ў праве.

15. Эфектыўнасць нацыянальнага права ва ўмовах глабальнай эканомікі (тэарэтыка-метадалагічныя асновы).

16. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы забеспячэння нацыянальнай бяспекі дзяржаўна-прававымі сродкамі.

17. Правообразование: паняційна-катэгарыяльны і структурна-функцыянальны склад.

18. Прававы парадак у сферы процідзеяння карупцыі: тэарэтыка-прававое даследаванне.

19. Пераемнасць у айчынным праве ў пераходны перыяд: общетеоретические пытанні.

20. Тэарэтыка-метадалагічныя падставы станаўлення і развіцця формы дзяржавы.

21. Тэарэтыка-метадалагічныя праблемы развіцця судовай улады ў сістэме дзяржаўных уладаў: гісторыка-прававы аспект.

22. Тэарэтычная мадэль юрыдычнай адказнасці ў публічным і прыватным праве.

23. Тэарэтычныя і метадалагічныя праблемы паняцці і складу юрыдычнай тэхнікі.

24. Эканамічная функцыя дзяржаўнасці: пытанні тэорыі, гісторыі і палітыка-прававой практыкі.

25. Эфектыўная дзяржаўнасць у асобасна-прававым вымярэнні.

26. Трансфармацыя дзяржаўна-прававых інстытутаў у эпоху постсовременности.

27. Тэндэнцыі і заканамернасці ў прававой сістэме Рэспублікі Беларусь.

28. Суадносіны прынцыпаў і заканамернасцяў у прававой сістэме.

29. Праблемы імплементацыі нормаў міжнароднага права ў нацыянальную прававую сістэму Рэспублікі Беларусь.

30. Генезіс крыніц канстытуцыйнага права.

31. Прававая ахова Канстытуцыі: сучасныя падыходы і мадэлі.

32. Канстытуцыйныя асновы фарміравання і развіцця грамадзянскай супольнасці.

33. Канстытуцыйныя асновы развіцця прававога статусу асобы.

34. Развіццё заканадаўства аб абароне правоў, свабод і законных інтарэсаў грамадзян і юрыдычных асоб.

35. Рэалізацыя дзяржаўных гарантый забеспячэння права грамадзян на атрыманне поўнай, дакладнай i своечасовай прававой інфармацыі.

36. Забеспячэнне балансу нацыянальных інтарэсаў, правоў, свабод і законных інтарэсаў асобы як фундаментальная аснова прававой сістэмы Рэспублікі Беларусь.

37. Актуальныя праблемы канстытуцыйна-прававога развіцця Рэспублікі Беларусь.

38. Сацыяльная палітыка ў Рэспубліцы Беларусь як умова ўстойлівага развіцця краіны.

39.  Прававая палітыка ў Рэспубліцы Беларусь як умова ўстойлівага развіцця краіны.

40.  Канстытуцыйна-прававыя асновы эканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

41. Канстытуцыйна-прававыя асновы ідэалагічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

42. Канстытуцыйная сістэма публічнай улады ў Рэспубліцы Беларусь.

43. Канстытуцыйна-прававыя праблемы рэфармавання палітычнай сістэмы дзяржавы.

44. Канстытуцыйна-прававыя асновы развіцця дзяржаўнага суверэнітэту.

45. Канстытуцыйны працэс у Рэспубліцы Беларусь.

46. Дэфекты ў заканадаўстве і правапрымяненні і шляхі іх ліквідацыі.

47.  Крыніцы канстытуцыйнага права ў Рэспубліцы Беларусь.

48.  Судовы і адміністрацыйны прэцэдэнты, іх ролю ў развіцці нацыянальнай прававой сістэмы.

49. Дзяржава і царква.

50. Саматычныя правы чалавека.

51. Канстытуцыйна-прававыя аспекты Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, ЕўрАзЭС.

52. Юрыдычныя калізіі ў беларускім заканадаўстве: прычыны ўзнікнення і шляхі іх пераадолення.

53. Сацыяльная дзяржава.

54.  Канстытуцыйныя абавязкі грамадзян.

55. Кантрольная функцыя органаў прадстаўнічай улады.

56. Дзяржаўная пагранічная палітыка Рэспублікі Беларусь як фактар суверэннасці і незалежнасці краіны.

57. Актуальныя кірункі ўдасканалення выбарчай сістэмы Рэспублікі Беларусь.

58. Удасканаленне сістэмы органаў прадстаўнічай улады ў Рэспубліцы Беларусь.

59. Удасканаленне заканадаўчай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

60. Актуальныя кірункі ўдасканалення заканадаўчага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь.

61. Удасканаленне сістэмы органаў выканаўчай улады ў Рэспубліцы Беларусь.

62. Судовая ўлада: канстытуцыйныя асновы, тэндэнцыі развіцця.

63. Канстытуцыйны кантроль: праблемы і перспектывы.

64. Праблемы канстытуцыйна-прававой адказнасці.

65. Працэсуальныя нормы канстытуцыйнага права.

66. Развіццё заканадаўства аб мясцовым самакіраванні: праблемы рэгламентацыі прававога статусу асацыяцый мясцовых Саветаў дэпутатаў.

67. Праблемы рэалізацыі прынцыпу народаўладдзя на мясцовым узроўні (мясцовыя рэферэндумы, мясцовыя сходы і г.д.).

68. Фарміраванне і развіццё права Рэспублікі Беларусь у рамках інтэграцыйных аб’яднанняў пры рэалізацыі шматвектарнай палітыкі.

69. Трансфармацыя дзяржаў ва ўмовах глабалізацыі.

70. Элементы публічна-прававога рэгулявання ў грамадзянскім праве.

71. Праблемы класіфікацыі грамадзянскіх праваадносін.

72. Карпаратыўныя праваадносіны як складовая частка сістэмы грамадзянска-прававых адносін.

73. Ужыванне нормаў грамадзянскага права: пытанні тэорыі і практыкі.

74. Тэарэтычныя праблемы прававога рэгулявання ажыццяўлення і абароны правоў удзельнікаў грамадзянскіх праваадносін.

75.  Праблемы натарыяльнай формы аховы і абароны правоў.

76. Пераважнае права ў грамадзянскім праве.

77. Прававыя праблемы праваздольнасць і дзеяздольнасці грамадзян у грамадзянскім праве.

78.  Грамадзяне як суб’екты прадпрымальніцкай дзейнасці.

79. Тэарэтычныя і практычныя аспекты прававога рэгулявання камерцыйнага прадстаўніцтва ў грамадзянскім праве Рэспублікі Беларусь.

80. Грамадзянская правасуб’ектнасць юрыдычных асоб.

81. Асаблівасці прававога рэгулявання стварэння і спынення дзейнасці юрыдычных асоб.

82. Праблемы ўдасканалення заканадаўства аб стварэнні і дзейнасці камерцыйных арганізацый.

83. Асаблівасці прававога рэгулявання карпаратыўных здзелак.

84. Некамерцыйныя арганізацыі як юрыдычныя асобы: тэорыя і практыка.

85. Прававое рэгуляванне дзейнасці холдынгаў і іншых карпаратыўных арганізацый.

86. Прававы статус самарэгулявальная арганізацый.

87. Грамадзянская правасуб’ектнасць Рэспублікі Беларусь: пытанні тэорыі і практыкі.

88. Статус органаў мясцовага кіравання і самакіравання пры ўдзеле ў грамадзянскіх праваадносінах.

89. Сістэма аб’ектаў грамадзянскіх правоў: тэарэтычныя праблемы і практыка прымянення заканадаўства.

90. Тэарэтычныя праблемы абароны правоў на нерухомасць у грамадзянскім праве.

91. Праблемы прававога рэгулявання дзяржаўнай рэгістрацыі правоў на нерухомую маёмасць.

92. Праблемы грамадзянска-прававога рэгулявання асабістых немаёмасных правоў.

93. Інфармацыя як аб’ект грамадзянскіх праваадносін.

94. Камерцыйная таямніца ў грамадзянскім праве.

95. Прыродныя рэсурсы як аб’екты грамадзянскіх правоў.

96. Паняцце і віды маёмасці ў грамадзянскім праве.

97. Асаблівасці прававога рэгулявання абарачэння каштоўных папер.

98. Праблемы грамадзянска-прававога рэгулявання асабістых немаёмасных адносін.

99. Прававы рэжым здзелак як сродак індывідуальнага грамадзянска-прававога рэгулявання.

100.  Праблемы прававога рэгулявання здзелак: тэорыя і практыка.

101.  Несапраўдныя здзелкі: пытанні тэорыі і практыкі.

102.  Тэарэтычныя праблемы і наступствы не адбыліся здзелак.

103.  Здзелкі ў біржавы гандлі.

104.  Грамадзянска-прававое рэгуляванне прадстаўніцтва: праблемы тэорыі і заканадаўства.

105.  Інстытут іскавай даўнасці ў механізме прымусовай абароны суб’ектыўных грамадзянскіх правоў.

106.  Тэарэтычныя праблемы сістэмы рэчавых правоў у грамадзянскім заканадаўстве.

107.  Пытанні набыцця і спынення права ўласнасці.

108.  Грамадзянска-прававыя спосабы абароны права ўласнасці і іншых рэчавых правоў.

109.  Тэарэтычныя пытанні прававога рэгулявання абавязацельных адносін.

110.  Выкананне абавязацельстваў: тэорыя і практыка.
Прававое рэгуляванне забеспячэння выканання абавязацельстваў.

111.  Дагаворная адказнасць у грамадзянскім праве.

112.  Суадносіны мер абароны і мер адказнасці ў грамадзянскім праве.

113.  Актуальныя пытанні грамадзянска-прававой адказнасці.

114.  Пытанні ўдасканалення грамадзянска-прававога дагаворнага рэгулявання.

115.  Пайменаванага і непоименованные дагаворы ў грамадзянскім праве.

116.  Акцыянерныя пагаднення як сродак прававога рэгулявання карпаратыўных адносін у Рэспубліцы Беларусь.

117.  Канцэсійных пагаднення ў грамадзянскім праве Рэспублікі Беларусь.

118.  Комплексныя грамадзянска-прававыя дагаворы: тэорыя, прававое рэгуляванне і практыка заключэння.

119.  Внедоговорные абавязацельствы ў грамадзянскім праве.

120.  Актуальныя пытанні ўдасканалення заканадаўства аб інтэлектуальнай уласнасці.

121.  Сістэма дамоваў аб стварэнні вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці і распараджэнні выключнымі правамі.

122.  Актуальныя пытанні парушэння аўтарскіх правоў пры выкарыстанні сеткі Інтэрнэт.

123.  Спадчыннае праваадносіны: тэарэтыка-метадалагічныя і практычныя праблемы.

124.  Тэарэтычныя праблемы гаспадарчага права.

125.  Пытанні прававога рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці.

126.  Тэарэтычныя і практычныя праблемы грамадзянска-прававой абароны правоў суб’ектаў гаспадарання.

127.  Тэарэтыка-метадалагічныя асновы ўдасканалення прававога рэгулявання прадпрымальніцтва.

128.  Тэарэтычныя і прыкладныя асновы прававога рэгулявання маёмасных адносін у кантэксце прыярытэтаў развіцця нацыянальнай эканомікі.

129.  Прававыя асновы фарміравання дзяржаўна-прыватнага партнёрства.

130.  Тэорыя і метадалогія эфектыўнага функцыянавання адносін уласнасці.

131.  Тэарэтычныя і практычныя праблемы нарматыўнага рэгулявання падрадных праваадносін.

132.  Грамадзянска-прававое рэгуляванне праектных і пошукавых, архітэктурнай і горадабудаўнічай дзейнасці.

133.  Праблемы грамадзянска-прававога рэгулявання адносін у спартыўнай сферы.

134.  Прававое рэгуляванне функцыянавання свабодных эканамічных зон.

135.  Прававое рэгуляванне малога і сярэдняга прадпрымальніцтва.

136.  Прававое рэгуляванне аптовай гандлю.

137.  Прававое забеспячэнне лібералізацыі эканомікі і стварэнне спрыяльных умоў для дынамічнага і ўстойлівага развіцця.

138.  Прававыя праблемы прыцягнення замежных інвестыцый.

139.  Удасканаленне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб супрацьдзеянні манапалістычнай дзейнасці і развіцці канкурэнцыі.

140.  Прававое рэгуляванне здзелак, опосредует актыўныя банкаўскія аперацыі: тэорыя і практыка.

141.  Асаблівасці дазволу карпаратыўных спрэчак.

142.  Прававое рэгуляванне сямейных адносін: суадносіны сямейнага і грамадзянскага права.

143.  Прававое рэгуляванне ажыццяўлення і абароны сямейных правоў.

144.  Актуальныя пытанні ўдасканалення заканадаўства, якое рэгулюе падпісанне і скасаванне шлюбу.

145.  Асабістыя немаёмасныя праваадносіны ў сям’і.

146.  Тэарэтычныя і практычныя праблемы рэалізацыі правоў дзіцяці ў сям’і.

147.  Праблемы ўстанаўлення паходжання дзяцей.

148.  Абавязкі бацькоў па выхаванні і ўтрыманні дзяцей.

149.  Сямейна-прававыя санкцыі, якія прымяняюцца да бацькоў за неналежнае ажыццяўленне правоў і выкананне абавязкаў па выхаванню дзяцей.

150.  Прававыя формы ўладкавання дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў.

151.  Пытанні міжнароднай уніфікацыі ў сямейным праве: апека і папячыцельства над непаўналетнімі.

152.  Дагаворы ў сямейным праве.

153.  Аліментных абавязкі членаў сям’і.

154.  Прававое рэгуляванне маёмасных і асабістых немаёмасных адносін мужа і жонкі.

155.  Праблемы абароны сямейных правоў па сямейным заканадаўству.

156.  Удасканаленне Калектыўныя прававога рэгулявання адносін з замежным элементам.

157.  Прававое рэгуляванне развіцця гандлёва-збытавай сеткі беларускіх суб’ектаў гаспадарання за мяжой.

158.  Удасканаленне прававога рэгулявання шлюбна-сямейных адносін з замежным элементам у Рэспубліцы Беларусь.

159.  Міжнароднае прыватнае права як рэгулятар знешнеэканамічнай дзейнасці юрыдычных асоб.

160.  Праблемы і перспектывы развіцця міжнароднага прыватнага права і міжнароднага грамадзянскага працэсу.

161.  Прававое рэгуляванне антыдэмпінгавай працэдуры. Міжнародны вопыт.

162.  Трансгранічная неплацежаздольнасць (банкруцтва).

163.  Тэарэтычныя і практычныя праблемы выбару прымяняецца права да знешнеэканамічных здзелках.

164.  Калектыўныя-прававое рэгуляванне знешнеэканамічных здзелак.

165.  Актуальныя праблемы прававога рэгулявання прадстаўніцтва ў міжнародным прыватным праве.

166.  Права СГА ў кантэксце яго ўплыву на заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб прадпрымальніцкай дзейнасці.

167.  Актуальныя праблемы прававога рэгулявання міжнародных падатковых адносін.

168.  Уніфікацыя і гарманізацыя прававой аховы інтэлектуальнай уласнасці ў Еўрапейскім саюзе.

169.  Метадалагічныя пытанні навукі працоўнага права і права сацыяльнага забеспячэння.

170.  Тэндэнцыі развіцця працоўнага права на сучасным этапе.

171.  Праблемы прадмета і метаду прававога рэгулявання працоўнага права і яго суадносіны з іншымі галінамі права.

172.  Рэалізацыя міжнародных стандартаў працы ў працоўным праве Рэспублікі Беларусь.

173.  Сучасныя аспекты сістэматызацыі і кадыфікацыі працоўнага права і права сацыяльнага забеспячэння.

174.  Станаўленне і развіццё інстытута прадстаўніцтва ў працоўным праве.

175.  Рэалізацыя прынцыпу спалучэння дзяржаўнага і дагаворнага рэгулявання працоўных адносін у дачыненні да асобных інстытутах працоўнага права і асобным катэгорыям работнікаў.

176.  Удасканаленне заканадаўства аб працы і заканадаўства аб сацыяльным забеспячэнні з мэтай стымулявання высокарэнтабельнай прадукцыйнай дзейнасці.

177.  Праблемы павышэння эфектыўнасці асобных інстытутаў працоўнага права.

178.  Дзяржаўна-прыватнае партнёрства ў сацыяльнай сферы.

179.  Удасканаленне калектыўна-дагаворнага рэгулявання працоўных і звязаных з імі адносін.

180.  Судовая і альтэрнатыўныя (дасудовыя) формы абароны працоўных правоў: стан і перспектывы развіцця.

181.  Працэдурныя праваадносіны ў працоўным праве і праве сацыяльнага забеспячэння.

182.  Прававыя праблемы нармавання працы і заработнай платы.

183.  Актуальныя пытанні аховы працы (папярэджанне, расследаванне і ўлік няшчасных выпадкаў на вытворчасці, ахова працы ў асобных галінах эканомікі і ў дачыненні да асобных катэгорый работнікаў).

184.  Прававыя спосабы ўмацавання працоўнай дысцыпліны.

185.  Праблемы злоўжывання правам і адказнасці ў сферы працоўных і звязаных з iмi адносiн (пытанні прававога рэгулявання).

186.  Параўнальна-прававыя даследаванні пытанняў працоўнага права.
Нетыповыя формы занятасці ў сучасных эканамічных умовах: тэорыя і практыка.

187.  Асаблівасці прававога рэгулявання працы асобных катэгорый работнікаў.

188.  Тэарэтычныя і практычныя пытанні інстытута працоўнага дагавора.

189.  Сучасныя тэндэнцыі прававога рэгулявання адносін у сферы сацыяльнай абароны.

190.  Актуальныя пытанні сацыяльнага страхавання ў Рэспубліцы Беларусь.

191.  Пытанні ўдасканалення пенсійнай сістэмы Рэспублікі Беларусь.

192.  Праблемы ўкаранення і развіцця абавязковага медыцынскага страхавання.

193.  Прававое рэгуляванне сацыяльнага забеспячэння асобных груп насельніцтва.

194.  Арганізацыйна-прававыя асновы сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва ў Рэспубліцы Беларусь.

195.  Міжнародна-прававыя стандарты сацыяльнага забеспячэння і шляхі іх рэалізацыі ў прававой сістэме Рэспублікі Беларусь.

196.  Актуальныя кірункі развіцця сістэмы інстытутаў экалагічнага права.

197.  Тэарэтычныя асновы сістэматызацыі экалагічнага заканадаўства.

198.  Эфектыўнасць метадаў прававога рэгулявання аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання.

199.  Прынцыпы і асноўныя напрамкі экалагічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

200.  Крыніцы экалагічнага права: паняцце, іерархія, віды.

201.  Станаўленне і развіццё інфармацыйнага забеспячэння экалагічных праваадносін.

202.  Удасканаленне прававога механізму рэалізацыі права грамадзян на спрыяльнае навакольнае асяроддзе.

203.  Кампенсацыя шкоды, нанесенай у вынiку шкоднага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе.

204.  Удасканаленне прававога рэжыму прыродных аб’ектаў, якія падлягаюць асаблівай або спецыяльнай ахове.

205.  Права ўласнасці і іншыя правы на прыродныя рэсурсы.

206.  Арганізацыйна-прававой механізм аховы навакольнага асяроддзя.

207.  Асаблівасці кіравання ў галіне аховы навакольнага асяроддзя.

208.  Эканоміка-прававы механізм аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання.

209.  Прававое рэгуляванне экалагічнага нармавання.

210.  Новыя аспекты прававой аховы навакольнага асяроддзя і забеспячэння экалагічнай бяспекі ў працэсе гаспадарчай i iншай дзейнасцi.

211.  Прававы статус і эксплуатацыя падзяляем прыродных рэсурсаў.

212.  Удасканаленне прававога рэгулявання абыходжання з адходамі.

213.  Актуальныя праблемы прававога забеспячэння захавання біялагічнай разнастайнасці

214.  Праблемы прававога рэгулявання генна-інжынернай дзейнасці.

215.  Тэндэнцыі развіцця інстытута юрыдычнай адказнасці за экалагічныя правапарушэнні.

216.  Удасканаленне прававога рэжыму экалагічна няшчасных тэрыторый.

217.  Прававы рэжым зямель асобных катэгорый.

218.  Праблемы прававога забеспячэння рацыянальнага выкарыстання і аховы зямель.

219.  Прававыя асновы дзяржаўнага рэгулявання і кіравання ў сельскай гаспадарцы.

220.  Удасканаленне прававога рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці ў сельскай гаспадарцы.

221.  Праблемы прававога рэгулявання некамерцыйнай дзейнасці грамадзян у сельскай мясцовасці.

222.  Права прыродакарыстання ў сельскай гаспадарцы.

223.  Прававыя аспекты забеспячэння ўстойлівага развіцця сельскіх тэрыторый.

224.  Прававое забеспячэнне інавацыйнага развіцця сельскай гаспадаркі.

225.  Прававое забеспячэнне харчовай бяспекі ў Рэспубліцы Беларусь.

226.  Прававыя аспекты правядзення аграрнай і зямельнай рэформы ў Рэспубліцы Беларусь.

227.  Праблемы забеспячэння гарманізацыі нацыянальнага і міжнароднага крымінальнага і крымінальна-выканаўчага права.

228.  Крымінальная палітыка Рэспублікі Беларусь ва ўмовах пераходу да ўстойлівага развіцця грамадства: метадалагічныя, прававыя і арганізацыйныя асновы.

229.  Механізм крымінальна-прававога рэгулявання і яго сродкі.

230.  Кадыфікацыя крымінальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь: праблемы гісторыі, метадалогіі і тэорыі.

231.  Тэарэтычныя асновы канструявання крымінальнага закона ў кантэксце удасканалення нацыянальнай сістэмы заканадаўства.

232.  Прабелы ў крымінальным праве і спосабы іх пераадолення.

233.  Суадносіны перакананні і прымусу ў крымінальным праве на сучасным этапе развіцця грамадства.

234.  Пазітыўныя стымулы ў крымінальным праве: паняцце, змест, перспектывы.

235.  Навукова-тэарэтычныя і прыкладныя праблемы эфектыўнасці крымінальнага закона, шляхі павышэння эфектыўнасці крымінальна-прававых мер барацьбы са злачыннасцю, забеспячэння абароны інтарэсаў асобы, грамадства і дзяржавы ад правапарушэнняў.

236.  Тэарэтычныя і метадалагічныя праблемы вучэнні аб крымінальнай адказнасці і механізме, якія фарміруюць яе падстава.

237.  Тэарэтычнае і практычнае развіццё пачаў дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі крымінальнай адказнасці.

238.  Удасканаленне сістэмы пакаранняў і іншых мер крымінальнай адказнасці, парадку іх прызначэння і выканання ў мэтах забеспячэння іх адпаведнасці ўзроўню сацыяльна-эканамічнага развіцця дзяржавы, крыміналагічнай структуры і дынаміцы злачыннасці.

239.  Эфектыўнасць крымінальнага пакарання і яго асобных відаў.

240.  Актуальныя пытанні ўдасканалення альтэрнатыўных пазбаўленню волі відаў пакарання і іншых мер крымінальнай адказнасці.

241.  Вызваленне ад крымінальнай адказнасці і пакарання: праблемы сацыяльнай абумоўленасці і павышэння эфектыўнасці.

242.  Тэарэтычнае абгрунтаванне працэсаў крыміналізацыі або дэкрыміналізацыі ў крымінальным праве Рэспублікі Беларусь.

243.  Удасканаленне практыкі прымянення крымінальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь у кантэксце новых падыходаў да процідзеяння злачыннасці.

244.  Крыміналагічныя заканадаўства і перспектывы развіцця антыкрымінальнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь.

245.  Паняцце, прадмет, статус і перспектывы развіцця крыміналогіі ў сістэме гуманітарных навук.

246.  Злачыннасць і яе асобныя віды як негатыўнае сацыя-Антропов-прававое зьява і яе крыміналагічнай вымярэнне.

247.  Сучасныя тэарэтыка-метадалагічныя падыходы і крыміналагічныя тэорыі этыялогіі злачыннасці.

248.  Крыміналагічная і крымінальна-прававое забеспячэнне нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.

249.  Тэарэтыка-канцэптуальныя асновы ювенальнай антидевиантной палітыкі.

250.  Крыміналагічныя даследаванняў злачыннасці і яе сацыяльна-прававых наступстваў: тэарэтыка-прыкладной аспект.

251.  Метадалогія і методыка даследавання латэнтнай злачыннасці.

252.  Крыміналагічная характарыстыка, дыягностыка і тыпалогія асобы злачынца і ахвяры злачынстваў.

253.  Папярэджанне крымінальнай виктимизации насельніцтва ва ўмовах гуманізацыі крымінальнай палітыкі.

254.  Крыміналагічны маніторынг крымінальнай сітуацыі, прычын і ўмоў злачыннасці і эфектыўнасці дзейнасці па папярэджанні злачыннасці.

255.  Крыміналагічная экспертыза ў сістэме папярэджання злачыннасці, нарматворчасці і маніторынгу заканадаўства.

256.  Тэорыя і практыка крыміналагічнага прагназавання злачыннасці і індывідуальнага злачыннага паводзінаў.

257.  Тэарэтычная канцэпцыя і навукова-прыкладная мадэль арганізацыі сістэмы прафілактыкі правапарушэнняў.

258.  Тэорыя і практыка сацыяльна-прававога процідзеяння экстрэмізму.

259.  Папярэджанне эканамічных злачынстваў ва ўмовах лібералізацыі эканомікі Рэспублікі Беларусь.

260.  Актуальныя праблемы барацьбы з карупцыяй і перспектывы фарміравання новай антыкарупцыйнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь.

261.  Крымінальна-прававыя і крыміналагічныя меры абароны інтэлектуальнай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

262.  Крымінальна-прававыя і крыміналагічныя межах барацьбы са злоўжываннямі ў сферы прыватызацыі і арэнды.

263.  Крымінальна-прававыя і крыміналагічныя меры барацьбы ў злачыннымі дзеяннямі ў крэдытна-фінансавай сферы.

264.  Крымінальна-прававыя і крыміналагічныя меры процідзеяння манапалізму на таварным рынку.

265.  Крымінальна-прававыя і крыміналагічныя межах барацьбы са злоўжываннем у сферы дзяржаўнай падтрымкі прадпрыемстваў і арганізацый.

266.  Арганізацыйна-прававыя праблемы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці.

267.  Папярэджанне узаемазвязаных з злачыннасцю з’яў.

268.  Тэарэтыка-метадалагічныя асновы крымінальна-выканаўчай палітыкі.

269.  Эфектыўнасць нормаў крымінальна-выканаўчага правы: тэарэтыка-метадалагічны і прыкладной аспект.

270.  Удасканаленне крымінальна-выканаўчай сістэмы Рэспублікі Беларусь у мэтах забеспячэння функцыі сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі асуджаных.

271.  Прававыя і арганізацыйныя праблемы выканання пакаранняў: тэорыя і практыка.

272.  Сацыяльна-прававыя асновы правасуддзя па крымінальных справах.

273.  Умацаванне законнасці ў крымінальным працэсе і забеспячэнне няўхільнасці адказнасці асоб, якія ўчынілі злачынства.

274.  Эфектыўнасць крымінальна-працэсуальнага заканадаўства і крымінальна-працэсуальнай дзейнасці.

275.  Гнасеалагічныя праблемы доказы і даказвання ў крымінальным судаводстве Рэспублікі Беларусь.

276.  Тэарэтычныя праблемы крымінальна-працэсуальнага вытворчасці і дыферэнцыяцыі крымінальна-працэсуальнай формы.

277.  Развіццё фундаментальных палажэнняў крымінальнага працэсуальнага права і сучасная дактрына крымінальнага працэсу.

278.  Аднаўленчае правасуддзе ў Рэспубліцы Беларусь: перспектывы і асноўныя напрамкі развіцця.

279.  Альтэрнатывы крымінальнай пераследу ў сучасным праве: параўнальна-прававы аналіз і перспектывы развіцця ў Рэспубліцы Беларусь.

280.  Праблемы крымінальнага судаводства і шляхі іх дазволу.

281.  Навуковыя асновы спецыялізацыі судоў і органаў, якія ажыццяўляюць вытворчасць па крымінальных справах.

282.  Пацярпелы ў крымінальным працэсе.

283.  Удзел адваката ў крымінальным працэсе.

284.  Арганізацыйныя і крымінальна-працэсуальныя аспекты абароны падазраванага, абвінавачанага, асобы, якая ўчыніла грамадска небяспечнае дзеянне.

285.  Тэарэтыка-прыкладныя аспекты прымянення мер працэсуальнага прымусу.

286.  Дыялектычнага праблемы праўды ў крымінальным працэсе.

287.  Мэтазгоднасць (аднамернай) у крымінальным судаводстве Рэспублікі Беларусь.

288.  Механізм рэалізацыі судовай улады з дапамогаю крымінальнага судаводства.

289.  Сістэма судовага кантролю ў крымінальным судаводстве: пытанні тэорыі, заканадаўчага рэгулявання і практыкі.

290.  Удасканаленне формаў праверкі ўступілі і не ўступілі ў законную сілу судовых рашэнняў па крымінальных справах.

291.  Крымінальна-працэсуальныя і крыміналістычны праблемы крымінальнага пераследу.

292.  Актуальныя праблемы ўдасканалення тэорыі крыміналістыкі ў Рэспубліцы Беларусь.

293.  Інтэграцыя дасягненняў псіхалогіі ў крыміналістыкі.

294.  Крыміналістычнай методыкі расследавання злачынстваў: генезіс, сучасны стан, перспектывы развіцця.

295.  Крыміналістычная тэхніка: праблемы ўдасканалення ва ўмовах мадэрнізацыі грамадскага жыцця.

296.  Крыміналістычнага праблемы забеспячэння ўсебаковай, паўнаты і аб’ектыўнасці расследавання злачынстваў.

297.  Крыміналістычнага праблемы арганізацыі расследавання злачынстваў.

298.  Асновы крыміналістычнай тактыкі: падыходы, тэорыі і перспектывы развіцця.

299.  Праблема выяўлення і раскрыцця злачынстваў, звязаных з развіццём навукова-тэхнічнага прагрэсу.

300.  Тэарэтычныя асновы і актуальныя праблемы крыміналістычнай сістэматыкі на сучасным этапе развіцця крыміналістыкі.

301.  Фармалізацыя ў крыміналістыцы. Пытанні тэорыі і метадалогіі крыміналістычнага даследаванні.

302.  Крыміналістычнага праблемы выкарыстання спецыяльных спазнанняў у расследаванні злачынстваў.

303.  Распрацоўка агульных арганізацыйных і метадалагічных праблем судовай экспертызы ў цэлым і канкрэтных відаў экспертных даследаванняў.

304.  Аператыўна-вышуковая дзейнасць як працэс пазнання (праблемы тэорыі і практыкі).

305.  Канцэпцыя дазнання ў крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь і праблемы яе рэалізацыі.

306.  Аператыўна-вышуковая дзейнасць — вопыт і перспектывы прымянення ў працэсе забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.

307.  Тэарэтыка-прававыя і арганізацыйна-кіраўніцкія праблемы аператыўна-вышуковай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

308.  Навуковыя асновы аператыўна-вышуковага забеспячэння раскрыцця і расследавання злачынстваў.

309.  Тэарэтычныя і практычныя пытанні легалізацыі вынікаў аператыўна-вышуковай дзейнасці пры даказванні па крымінальных справах.

310.  Забеспячэнне вяршэнства права ў сучасным міжнародным праве. Міжнароднае права і сусветнай правапарадак.

311.  Сучасныя тэндэнцыі развіцця міжнароднага права ў кантэксце глабалізацыі і рэгіяналізму.

312.  Праблемы фармалізацыі, нарматыўнасці, іерархіі крыніц міжнароднага права.

313.  Актуальныя праблемы праватворчасці і праваўжывання ў міжнародным праве.

314.  Узаемадзеянне міжнароднага і нацыянальнага права.

315.  Гарманізацыя і уніфікацыя нацыянальнага заканадаўства з рэгіянальнымі нормамі і стандартамі.

316.  Рэалізацыя актаў міжнародных арганізацый і міждзяржаўных утварэнняў.

317.  Актуальныя пытанні правасуб’ектнасці ў сучасным міжнародным праве.

318.  Iмунітэт у міжнародным праве.

319.  Сродкі мірнага вырашэння спрэчак у сучасным міжнародным праве. Перспектывы развіцця міжнародных судовых і квазісудовым органаў.

320.  Міжнародна-прававое рэгуляванне адказнасці дзяржаў, міжнародных арганізацый, індывідаў.

321.  Калектыўныя і аднабаковыя меры ў міжнародным праве.

322.  Прававыя аспекты ўстойлівага развіцця і забеспячэння бяспекі на універсальным і рэгіянальным узроўнях.

323.  Міжнародна-прававыя аспекты барацьбы са злачыннасцю і тэрарызмам.

324.  Міжнародна-прававыя аспекты рэгулявання паветранага і касмічнай прасторы.

325.  Міжнародна-прававыя аспекты эксплуатацыі ядзернай энергіі і альтэрнатыўных крыніц энергіі.

326.  Праблемы міграцыйных працэсаў у сучасным міжнародным праве.

327.  Праблемы забеспячэння правоў чалавека ва ўмовах глабалізацыі.

328.  Дыпламатычная і консульская абарона.

329.  Актуальныя праблемы рэфармавання Арганізацыі Аб’яднаных Нацый.

330.  Міжнароднае супрацоўніцтва па палітыка-ваенным, эканамічным, экалагічным, сацыяльным, інфармацыйным, навукова-тэхнічных аспектах ўстойлівага развіцця і бяспекі.

331.  Тэндэнцыі рэгіянальнага супрацоўніцтва і інтэграцыі ў галіне падтрымання міжнароднага міру і бяспекі, эканомікі, экалогіі, правоў чалавека.

332.  Міжнародна-прававыя дагаворныя і інстытуцыйныя механізмы супрацоўніцтва дзяржаў у фінансавай, гандлёвай, эканамічнай сферы.
Пытанні прававога статусу Міжнароднага валютнага фонду і іншых

333.  міжнародных фінансавых арганізацый.

334.  Прававое рэгуляванне імунітэту замежных дзяржаў.

335.  Праблемы забеспячэння гарманізацыі фінансавага заканадаўства ў рамках інтэграцыйных эканамічных утварэнняў.

336.  Эканоміка-прававыя праблемы канфлікту інтарэсаў удзельнікаў рэгіянальных і глабальных інтэграцыйных утварэнняў.

337.  Праблемы прававога статусу наднацыянальных органаў Мытнага саюза.

338.  Прававое забеспячэнне функцыянавання органаў Мытнага саюза.

339.  Эвалюцыя права Еўрапейскага саюза.

340.  Праблемы ўдасканалення прававой сістэмы Еўразійскай эканамічнай супольнасці.

341.  Узаемадзеянне еўрапейскага права і нацыянальнага права.

342.  Права эканамічных міжнародных арганізацый і інтэграцыйных аб’яднанняў.

343.  Судовая ўлада як выгляд дзяржаўнай улады, яе прырода, прыкметы, ўласцівасці і перспектывы развіцця.

344.  Тэарэтычныя і нарматыўныя асновы судовага кантролю ў механізме падзелу ўладаў.

345.  Тэарэтычныя і нарматыўныя прававыя асновы судовай улады: сістэмны, гістарычны і параўнальна-прававы аналіз.

346.  Правасуддзе ў сістэме дзяржавы і грамадзянскай супольнасці.

347.  Суд як орган правасуддзя: задачы, юрысдыкцыя, арганізацыйнае забеспячэнне дзейнасці.

348.  Судовая сістэма: канцэптуальныя асновы і навукова-практычныя праблемы ўдасканалення.

349.  Парадак фарміравання і кампетэнцыя судоў: пытанні тэорыі, метадалогіі і сістэмнай арганізацыі.

350.  Роля органаў папярэдняга следства, дазнання, аператыўна-вышуковай дзейнасці, пракуратуры, адвакатуры, натарыята ў ажыццяўленні судовай улады па вырашэнні юрыдычных канфліктаў.

351.  Актуальныя пытанні прававога рэгулявання і дзейнасці Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь.

352.  Альтэрнатывы юрысдыкцыйных спосабам дазволу спрэчак.

353.  Прававы статус суддзі і народнага засядацеля: арганізацыйна-прававыя асновы фарміравання судзейскага корпуса.

354.  Прававыя і арганізацыйныя аспекты адбору, падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі.

355.  Органы судзейскага супольнасці і іх ролю ва ўмацаванні судовай сістэмы, забеспячэнні самастойнасці і незалежнасці судовай улады.

356.  Тэарэтыка-прававыя і арганізацыйныя асновы выканаўчай вытворчасці: асноўныя напрамкі ўдасканалення.

357.  Суадносіны арганізацыі праваахоўнай дзейнасці з арганізацыяй судовай улады, пракурорскага нагляду і аказаннем юрыдычнай дапамогі грамадзянам і юрыдычным асобам.

358.  Пракуратура ў сістэме органаў публічнай улады: структурна-арганізацыйны, гістарычны, параўнальна-прававы аналіз.

359.  Паняцце, задачы, функцыі, прадмет і ўтрыманне пракурорскага нагляду, адрозненне пракурорскага нагляду ад іншых відаў дзяржаўнага кантролю (нагляду).

360.  Канцэптуальныя асновы і перспектывы развіцця галін пракурорскага нагляду.

361.  Акты пракурорскага нагляду: праблемы тэорыі і практыкі.

362.  Арганізацыйнае і прававое забеспячэнне падрыхтоўкі і фарміравання кадраў для праходжання службы ў органах пракуратуры і органах унутраных спраў.

363.  Структура і ўласцівасці арганізацыі праваахоўнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь: канцэптуальныя асновы, размежаванне кампетэнцыі суб’ектаў і перспектывы развіцця.

364.  Ужыванне найноўшых інфармацыйных тэхналогій у арганізацыі праваахоўнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

365.  Нацыянальная бяспека Рэспублікі Беларусь: аб’ект, мэта, задачы, прынцыпы і сістэма забеспячэння.

366.  Канцэптуальныя асновы і навукова-практычныя праблемы каардынацыі дзейнасці па барацьбе са злачыннасцю: тэндэнцыі, заканамернасці, напрамкі развіцця.

367.  Органы папярэдняга следства, дазнання і аператыўна-вышуковай дзейнасці, іх віды і парадак адукацыі: тэарэтыка-прыкладной аспект.

368.  Тэарэтычныя, прававыя і арганізацыйныя асновы ўдасканалення сістэмы органаў унутраных спраў.

369.  Праваахоўны патэнцыял міліцыі: пытанні тэорыі, метадалогіі і арганізацыі.

370.  Стратэгія кіравання крымінальна-выканаўчай сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь.

371.  Барацьба з асобнымі відамі правапарушэнняў: прадмет, задачы, суб’екты і механізм арганізацыі.

372.  Міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы праваахоўнай дзейнасці: асноўныя напрамкі і перспектывы развіцця.

373.  Арганізацыя праваахоўнай дзейнасці ў замежных дзяржавах: параўнальна-прававое даследаванне.

374.  Роля адміністрацыйнага заканадаўства ў інавацыйным развіцці Рэспублікі Беларусь.

375.  Матывацыйны і рэпрэсіўныя аспекты адміністрацыйна-прававога рэгулявання.

376.  Адміністрацыйна-дэліктнага палітыка Рэспублікі Беларусь.

377.  Адміністрацыйная адказнасць юрыдычных асоб.

378.  Развіццё сістэмы адміністрацыйнага права і заканадаўства ў Рэспубліцы Беларусь.

379.  Праблемы рэалізацыі норм адміністрацыйнага права.

380.  Адміністрацыйна-прававое рэфармаванне сістэмы дзяржаўнага кіравання і павышэнне яго эфектыўнасці.

381.  Удасканаленне функцый, формаў і метадаў дзяржаўнага кіравання.

382.  Пытанні ўзаемадзеяння органаў выканаўчай улады з іншымі дзяржаўнымі органамі, арганізацыямі і грамадзянамі.

383.  Рэгуляванне адміністрацыйна-прававога статусу суб’ектаў адміністрацыйнага права.

384.  Адміністрацыйна-юрысдыкцыйных дзейнасць дзяржаўных органаў і арганізацый.

385.  Адміністрацыйна-прававыя гарантыі правоў грамадзян.

386.  Удасканаленне заканадаўства і адміністрацыйнай практыкі ў сферы зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб.

387.  Удасканаленне заканадаўства і адміністрацыйнай практыкі ў сферы ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур.

388.  Эфектыўнасць прымянення мер адміністрацыйнай адказнасці.

389.  Адміністрацыйнае прымус ва ўмовах лібералізацыі заканадаўства.

390.  Удасканаленне прававога рэгулявання і ажыццяўлення асобных відаў дзяржаўнай службы Рэспублікі Беларусь.

391.  Удасканаленне заканадаўства аб дысцыплінарнай і матэрыяльнай адказнасці ў адміністрацыйным праве.

392.  Адміністрацыйна-прававыя спосабы процідзеяння карупцыйным праявам на дзяржаўнай службе.

393.  Перспектывы адміністрацыйнага судаводства і адміністрацыйнай юстыцыі ў Рэспубліцы Беларусь.

394.  Развіццё мясцовага кіравання ў Рэспубліцы Беларусь і яго заканадаўчага рэгулявання.

395.  Адміністрацыйна-прававое рэгуляванне і дзяржаўнае кіраванне рознымі галінамі і сферамі.

396.  Адміністрацыйна-прававое рэгуляванне сферы аказання публічных паслуг.

397.  Праблемы ўстанаўлення і захавання адміністрацыйных прававых рэжымаў.

398.  Удасканаленне ліцэнзійна-дазвольнай сістэмы.

399.  Удасканаленне спосабаў забеспячэння законнасці і дысцыпліны ў дзяржаўным кіраванні.

400.  Праблемы адміністрацыйна-дэліктнага права і заканадаўства.

401.  Рэгулятыўныя магчымасці і праблемы рэалізацыі адміністрацыйна-дэліктнае нормаў.

402.  Эфектыўнасць прымянення санкцый за адміністрацыйныя правапарушэнні.

403.  Адміністрацыйная адказнасць: праблемы і шляхі ўдасканалення.

404.  Праблемныя пытанні адміністрацыйнага працэсу.

405.  Праблемы выканання адміністрацыйных спагнанняў.

406.  Фарміраванне судовай практыкі па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях і ўплыў на адміністрацыйны працэс.

407.  Кантрольная (наглядная) дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь: пабудова аптымальна-эфектыўнай мадэлі

408.  Праблемы ўдасканалення асноўных фінансава-прававых інстытутаў ва ўмовах рынкавай эканомікі.

409.  Удасканаленне фінансавай сістэмы Рэспублікі Беларусь як аснова сацыяльна-эканамічнага развіцця грамадства.

410.  Удасканаленне прававога рэгулявання бюджэтнай сістэмы і бюджэтнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь.

411.  Нарматыўна-прававая мадыфікацыя фінансавых адносін у сферы дзяржаўнага крэдыту і дзяржаўнага доўгу.

412.  Прававое рэгуляванне мытных праваадносін.

413.  Прававое рэгуляванне адносін у сферы фінансаў і крэдыту.

414.  Навукова-тэарэтычныя і прыкладныя праблемы прававога рэгулявання наяўнай і безнаяўнай грашовай эмісіі.

415.  Прававыя сродкі забеспячэння стабільнасці грашова-крэдытнай сістэмы.

416.  Рэгламентацыя заканадаўствам звароту электронных грошай і іншых квазиплатежных сродкаў.

417.  Арганізацыйна-прававыя праблемы забеспячэння незалежнасці Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.

418.  Тэарэтыка-прыкладныя праблемы банкаўскага нагляду.

419.  Удасканаленне банкаўскага заканадаўства і заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб рынку фінансавых паслуг у кантэксце рэгіянальнай і глабальнай эканамічнай інтэграцыі.

420.  Прававыя праблемы забеспячэння абароны нацыянальнага рынку фінансавых паслуг пры забеспячэнні доступу да яго замежных інвестараў.

421.  Функцыі недзяржаўных арганізацый у сістэме фінансавага маніторынгу.

422.  Міжнародная банкаўская паслуга.

423.  Фінансавая дзейнасць Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе: тэарэтыка-прававыя аспекты.

424.  Прававое забеспячэнне фінансавай дзейнасці адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак у Рэспубліцы Беларусь.

425.  Сучасныя праблемы прадмета фінансавага права.

426.  Тэарэтычныя і метадалагічныя асновы фінансава-прававой навукі, заканадаўства і правапрымянення.

427.  Тэарэтыка-прававыя асновы ўдасканалення формаў і метадаў фінансавага кантролю.

428.  Фінансава-прававыя аспекты аўдытарскай дзейнасці.

429.  Прававы статус органаў фінансавага кантролю.

430.  Прававое забеспячэнне кантролю выканання рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў.

431.  Прававое забеспячэнне аптымізацыі міжбюджэтных адносін.

432.  Праблемы прававога рэгулявання казначэйскія выканання бюджэту.

433.  Удасканаленне прававога рэгулявання стадый бюджэтнага працэсу.

434.  Прававыя праблемы функцыянавання і кантролю за дзейнасцю пазабюджэтных фондаў.

435.  Праблемы прававога рэгулявання падатковых і непадатковых даходаў бюджэтаў.

436.  Прававое рэгуляванне падатковых адносін у кантэксце інтэграцыйных працэсаў.

437.  Тэарэтыка-прававыя асновы падатковага планавання.

438.  Актуальныя праблемы падатковага працэсу.

439.  Сучасныя праблемы прававой канструкцыі падатку.

440.  Тэарэтычныя праблемы падатковага абавязацельства.

441.  Прававыя механізмы папярэджання падатковых правапарушэнняў.

442.  Тэарэтыка-прававыя і арганізацыйныя праблемы падатковага ўліку і падатковага кантролю.

443.  Падаткова-прававое рэгуляванне інавацыйнай дзейнасці.

444.  Тэарэтыка-прыкладныя аспекты выканання абавязку па выплаце падатку.

445.  Прававое рэгуляванне рэспубліканскіх і мясцовых падаткаў і збораў.

446.  Механізм прававога рэгулявання асаблівых рэжымаў падаткаабкладання.

447.  Прававыя праблемы падатковай таямніцы.

448.  Прававыя праблемы юрыдычнай адказнасці за парушэнне падатковага заканадаўства: тэарэтыка-прыкладной аспект.

449.  Гарманізацыя падатковага заканадаўства краін мытнага саюза.

450.  Прававое забеспячэнне удасканалення падатковай сістэмы Рэспублікі Беларусь у кантэксце рэалізацыі мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця.

451.  Удасканаленне арганізацыйна-прававых асноў валютнага рэгулявання і валютнага кантролю ў Рэспубліцы Беларусь.

452.  Прававыя асновы грашовага звароту і разлікаў.

453.  Паняцце і сістэма інфармацыйнага права і заканадаўства ў Рэспубліцы Беларусь і іх інтэгратыўнасці ўласцівасці.

454.  Інфармацыя як аб’ект прававога рэгулявання.

455.  Праблемы ўдасканалення прававых рэжымаў інфармацыі і інфармацыйных рэсурсаў.

456.  Прававыя асновы дзяржаўнай сістэмы прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

457.  Тэарэтыка-прававыя асновы прававой інфарматызацыі ў Рэспубліцы Беларусь.

458.  Удасканаленне механізмаў афіцыйнага апублікавання прававых актаў.

459.  Прававое рэгуляванне працэсаў інфарматызацыі і фарміравання адзінай інфармацыйна-прававой прасторы ў Рэспубліцы Беларусь.

460.  Фарміраванне адзінай інфармацыйнай прасторы ў органах дзяржаўнай улады, яго выкарыстанне і комплекснае прававое забеспячэнне.

461.  Прававыя асновы бяспекі інфармацыйнай прасторы.

462.  Прававыя праблемы павышэння інфармацыйнай адкрытасці дзяржаўных органаў.

463.  Арганізацыя і прававое рэгуляванне электроннага дакументаабароту.

464.  Прававое рэгуляванне грамадскіх адносін у сферы Інтэрнэту.

465.  Распаўсюд (прадастаўленне) прававой інфармацыі: тэорыя і практыка прававога рэгулявання ў Рэспубліцы Беларусь.

466.  Удасканаленне формаў і метадаў процідзеяння правапарушэнням у інфармацыйнай сферы.

467.  Адміністрацыйна-прававая абарона грамадзян у інфармацыйнай сферы.

468.  Удасканаленне прававога рэгулявання дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі.

469.  Праблемы ўнутрыдзяржаўнага і міждзяржаўнага інфармацыйнага партнёрства.

470.  Змены патрабаванняў да юрыдычных кадрам у сувязі з развіццём інфармацыйных прававых адносін.

471.  Метадалагічныя пытанні навукі грамадзянскага працэсуальнага права.

472.  Эвалюцыя фундаментальных палажэнняў грамадзянскага працэсуальнага права і сучасная дактрына грамадзянскага, гаспадарчага працэсу і выканаўчай вытворчасці.

473.  Агульнасусветныя тэндэнцыі развіцця грамадзянскага працэсуальнага і гаспадарча-працэсуальнага права: параўнальна-прававыя даследаванні сістэм адпраўлення правасуддзя па грамадзянскіх справах.

474.  Ужыванне еўрапейскіх стандартаў адпраўлення правасуддзя ў грамадзянскім і гаспадарчым працэсе Рэспублікі Беларусь: удасканаленне заканадаўства аб судаводстве і яго асобных інстытутах ў мэтах забеспячэння даступнасці і эфектыўнасці судовай формы абароны права.

475.  Працэсуальныя гарантыі правільнасці і своечасовасці разгляду і дазволу грамадзянскіх і гаспадарчых спраў і спосабы аптымізацыі грамадзянскага і гаспадарчага судаводства.

476.  Інфармацыйныя тэхналогіі ў грамадзянскім і гаспадарчым працэсах.

477.  Межы ажыццяўлення і абароны грамадзянскіх правоў: праблемы злоўжывання працэсуальнымі правамі і адказнасці ў сучасным грамадзянскім працэсуальным праве.

478.  Праблема суадносін прыватных і публічных інтарэсаў у грамадзянскім працэсуальным праве.

479.  Развіццё інстытута юрысдыкцыі: працэсуальныя аспекты ўзаемадзеяння судоў, трацейскіх судоў, натарыята, пазасудовых пасрэднікаў (медыятараў).

480.  Альтэрнатыўныя спосабы вырашэння частноправовых спрэчак (АРС): суадносіны з грамадзянскай працэсуальным правам, тэндэнцыі развіцця і асаблівасці прымянення асобных відаў АРС.

481.  Праблемы ўдасканалення практыкі прымянення грамадзянскага працэсуальнага i гаспадарчага працэсуальнага заканадаўства і ўплыў судовай практыкі на ўдасканаленне працэсуальнага заканадаўства.

482.  Уплыў якасці заканадаўства на працэсуальны дзейнасць агульных і гаспадарчых судоў (прабелы, ацэначныя паняцці і інстытут аналогіі ў грамадзянскім працэсуальным праве).

483.  Дыферэнцыяцыя і уніфікацыя ў грамадзянскім і гаспадарчым судаводстве: тэарэтычныя праблемы відаў судаводства, працэсуальных асаблівасцяў разгляду асобных катэгорый спраў і спецыялізацыі грамадзянска-працэсуальнай і гаспадарча-працэсуальнай дзейнасці.

484.  Актуальныя кірункі ўдасканалення заканадаўства аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве), развіццё спецыялізаванага правасуддзя ў Рэспубліцы Беларусь.

485.  Асаблівасці разгляду і дазволу спраў аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве).

486.  Самакантроль гаспадарчага суда першай інстанцыі.

487.  Сістэматызацыя грамадзянскага працэсуальнага i гаспадарчага працэсуальнага заканадаўства: праблемы тэорыі і практыкі прымянення.

488.  Уніфікацыя нормаў Грамадзянскага і Гаспадарчага працэсуальных кодэксаў, якія рэгулююць падобныя працэсуальныя адносіны.

489.  Прававая уніфікацыя пытанняў судовага супрацоўніцтва па грамадзянскіх справах.

490.  Міжгаліновая уніфікацыя працэсуальнага заканадаўства.

491.  Міжнародная уніфікацыя ў галіне працэсуальнага права: пытанні выканання судовых рашэнняў.

492.  Міжнародны грамадзянскі працэс (праблемы міжнароднай судовай юрысдыкцыі па грамадзянскіх справах з удзелам замежных асоб, прымянення нормаў замежнага правы і калiзiйныя нормы беларускага заканадаўства, прызнання і прывядзення ў выкананне ў Рэспубліцы Беларусь замежных судовых актаў).

493.  Комплекснае даследаванне інстытута судовага пазнання ў грамадзянскім і гаспадарчым працэсе і праблемы асобных сродкаў даказвання і элементаў доказательственной дзейнасці ў судзе.

494.  Права на выпраўленне судовай памылкі як кампанент судовай абароны (прычыны судовых памылак і працэсуальныя сродкі іх папярэджання ў грамадзянскім судаводстве; эфектыўнасць працэсуальнай дзейнасці праверачных інстанцый у грамадзянскім і гаспадарчым працэсе).

495.  Выканальнага пастаноў агульных і гаспадарчых судоў у кантэксце задач грамадзянскага і гаспадарчага судаводства (эфектыўнасць судовых актаў па грамадзянскіх справах, сістэма працэсуальных гарантый правоў грамадзян і арганізацый у выканаўчым вытворчасці).

496.  Грамадзянскія працэсуальныя праваадносіны: паняцце, асаблівасці, суб’екты, даследаванне прававога становішча асобных удзельнікаў працэсу.

497.  Узаемадзеянне суб’ектаў, якія валодаюць тоеснымі матэрыяльна-прававымі інтарэсамі ў грамадзянскім працэсе (праблемы саўдзелу і групавых пазоваў).

498.  Пазоў у грамадзянскім працэсуальным і гаспадарча-працэсуальным праве (праблемы паняцці пазову, правы на пазоў, відаў пазоваў, элементаў пазову, тоеснасці пазоваў, судовай абароны з дапамогай вытворных і ўскосных пазоваў).

499.  Прынцып канцэнтрацыі грамадзянскага працэсу: асноўныя тэарэтычныя палажэнні і праблемы іх рэалізацыі.

500.  Iскавая даўнасць, тэрміны звароту ў суд і працэсуальныя тэрміны ў грамадзянскім працэсуальным праве.

501.  Праблемы падсуднасці ў грамадзянскім і гаспадарчым судаводстве.

502.  Выкарыстанне спецыяльных ведаў у грамадзянскім і гаспадарчым судаводстве: тэорыя і практыка.

503.  Сучасныя праблемы падрыхтоўкі справы да судовага разбору ў грамадзянскім і гаспадарчым працэсах Рэспублікі Беларусь.

504.  Тэарэтычныя і практычныя праблемы законнай сілы судовага рашэння.